fbpx

Poprawki do wniosków z ZUS

8 lipca zakończył się nabór wniosków do ZUS o dofinansowanie na poprawę stanu BHP w firmach. Minął prawie miesiąc i pewnie zastanawiacie się na jakim etapie jest Wasz wniosek.

Wg regulaminu konkursu wnioski ZUS przechodzą kilka etapów weryfikacji:

Ocena formalna wniosku – wymagania formalne zostały opisane w paragrafie 6 regulaminu. Pracownik ZUS sprawdza czy Państwa firma np:

  • zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne; 
  • ma zadłużenia w podatkach; 
  • znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
  • otrzymała dofinansowania przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
  • ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Potwierdzenie któregokolwiek punku powyżej skutkuje odrzuceniem wniosku z dalszej weryfikacji.

Po sprawdzeniu podstawowych powyższych punktów pracownik ZUS sprawdza dokumenty załączone do wniosku, czyli np. podpisy na ocenie ryzyka zawodowego, poprawność złożonych ofert przez oferentów. Całość wytycznych znajdziesz w “Regulamin konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r. Konkurs Nr 2022.01″

Obecnie wnioski przechodzą ocenę formalną. Jeśli w tym sezonie złożyłeś wniosek o dofinansowanie, to możesz spodziewać się, że otrzymasz poprawki do wniosku z ZUS. ZUS informuje o konieczności wprowadzenia poprawek dwiema drogami, telefonicznie oraz mailowo. Poprawki przeprowadzaj tylko i wyłącznie w zakresie wskazanych dokumentów/punktów z uwagi, że może to grozić odrzuceniem wniosku. Poprawki do wniosków z ZUS musisz przesłać w okresie 14 dni od dnia otrzymania rejestru poprawek poprzez stronę www.prewencja.zus.pl  . Jeśli wszystko pójdzie zgodnie, a poprawione dokumenty zatwierdzi ZUS to wniosek zostanie przekazany do oceny merytorycznej. Niestety ZUS nie informuje, na którym etapie weryfikacji jest Twój wniosek. Oznacza to, że do czasu ogłoszenia naborów nie mamy pewności, czy ZUS weryfikuje nasz wniosek czy odrzucił go na pierwszych etapach weryfikacji.