fbpx

Sezon wniosków do ZUS 2019 – zakończony !!

By Sierpień 22, 2019 Blog No Comments

16 sierpnia zakończył się okres składania wniosków o dofinansowanie z ZUS !

Wnioski zostały przygotowane, sprawdzone i wysłane pocztą oraz elektronicznie do ZUS. Obecnie oczekują na rozpatrzenie. W przypadku braków formalnych ZUS wzywa jednorazowo Wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. Gdy braków nie ma, ZUS przystępuje do oceny merytorycznej wniosków.  

Pod lupą znajdzie się: 

 1) sprawdzenie zgodności rozwiązań ujętych we Wniosku z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;  

2) ocena czy wskazane cele są szczegółowo opisane, mierzalne, realne, określone w czasie;  

3) ocena adekwatności proponowanych działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy do poziomu czynników ryzyka występujących u Wnioskodawcy;  

4) ocena niezbędności i efektywności wydatków Projektu;  

5) ocena w jaki sposób osiągnięcie celów Projektu przełoży się bezpośrednio na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy u Wnioskodawcy. 

Po kontroli merytorycznej ZUS przygotowuje Listę rankingową, na podstawie której zgodnie z uzyskaną punktacją wybierane są wnioski, uzyskujące dofinansowanie. Punkty przyznawane są za: 

  • zasadność realizacji Projektu(max 5pkt.)
  • innowacyjność proponowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych (max 5pkt., liczbę uzyskanych punktów mnoży się przez 2)
  • efektywność wydatków w Projekcie (max 5pkt., w przypadku uzyskania 3 lub więcej punktów, liczbę mnoży się przez 2)
  • oddziaływanie Projektu na poprawę BHP (max 5pkt., w przypadku uzyskania 3 lub więcej punktów, liczbę mnoży się przez 2)
  • adekwatność proponowanych w projekcie działań do poziomu czynników ryzyka (max 5 pkt.)

Dodatkowo punkty otrzymuje się za wielkość przedsiębiorstwa (najwyżej punktowane są mikro przedsiębiorstwa, a najniżej duże przedsiębiorstwa), kategorię ryzyka, województwo, w którym znajduje się siedziba wnioskodawcy, zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 

Łącznie uzyskać można 65 punktów.  

Lista rankingowa zawierająca informacje, które wnioski otrzymają dofinansowanie opublikowana zostanie na stronie www.zus.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, najpóźniej do końca roku kalendarzowego (2019).  

Pozostaje czekać na decyzję ZUS

workation-FotoDoKwadratu (8)